Posted in Uncategorized

Թեսթ

Թեստ

 1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր

1)478         2)4078        3)4708      4)4780։

 

 1. Գտիր ամենամեծ երկնիշ   և  ամենափոքր հնգանիշ  թվերի գումարը:

 

1)  10099           2)  10010              3)  100098            4)  99

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,  եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ  մյուսը  թողնենք նույնը:

 

1)  կմեծանա  8 անգամ                2)  կփոքրանա 8 անգամ                                                 3)  կփոքրանա  8-ով                     4)  կմեծանա 8-ով                5) նույնը կմնա:

 

 1. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

 

1)   9                  2) 29           3)   729                 4)   0

 1. 6556 > 65*6 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

 

1) 6                    2) 7                     3) 8                       4) 4             5) 5:

 

 1. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման  կարգով:

 

1)   1345, 1356, 1467, 1678

2)   6976, 6965, 6854, 6010

3)   4343, 5787, 1563, 8921

4)   5257, 5563, 6739, 352

5)   8276, 8735, 3459, 9988:

 

 1. Եթե 6 տ 4 ց 5 կգ –ը արտահայտենք կլիլոգրամներովգրամներով, ի՞նչ թիվ կստանանք:

 

1)6405               2)6450                  3) 6045       4)645

մասը կլինի

 

1)52  2) 144                   3) 100                   4) 20           5) 2

9․    64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի

 • 6 2) 8             3) 32           4) 16:

 

 1. 616‧50-84210։70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

 

1) 29434            2) 29400               3)29760                4) 29597

11․ Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

 

 1. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :

 

1000

13․ Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։

49.2=98

 1. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը:

 

10,   18,   26,  34,   42, 50

 

15․Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետր երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասի մակերեսը։

48:2=24

 1. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է,  իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան  պարագիծը։

26:2=13

 1. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

30-6=23

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

A bicycle

John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

One day Father comes home and says: «I have got a present for you. Come and see».

John comes up and sees…..»Oh, it’s great! It’s a bicycle! I like it very much. Thank you Daddy! I am so glad to have it».

Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike.

One day John says, «I can ride a bicycle very well. Let’s ask Mother to go with us».

So they go to the sports ground and watch John riding a bike. He rides and rides and rides. He is happy. He says, «Look, Mum! No hands!» Then he says, «Look, Dad! No feet!»

But suddenly John cries, «Look, Mum! No teeth!»   Без названия

to teach-սովորեցնել

parents-ծնողներ

to give-տալ

present-նվեր

to come up-մոտենալ

to cry-լացել

Կարդա՛ տեքստին վերաբերող նախադասությունները և փորձի՛ր գուշակել, ճիշտ են գրված, թե՝ ոչ: Եթե գտնում ես, որ սխալ է տվյալ նախադասությունը, ապա ինքդ  գրի՛ր ճիշտ տարբերակը:

1.John’s father likes to skate.

John’s father likes to  swim.

2.His mother plays the piano very well.

His mother plays the tennis․

3.John is ten.

John is  seven.

4.He likes to play tennis.

He likes to ride a bike.

5. One day Father gives him a ball.

One  day  Father gives  him  a bicycle.

II.Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat .

I get up at 9 o’clock.

I want to  go to school.

Every day  I  wash  my face.

Come and play with me.

My  Grandma  likes to  watch  TV.

My mother like to read.

Do   you want to drink?

I like  to eat  pizza.

My day

III.Տեքստը լսի՛ր և կարողացի՛ր բառերը տեքստի մեջ ճիշտ տեղադրել:

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

arrive-ժամանել

clean-մաքրել

Every day I  get up at half past six. First I  go to the kitchen and  have a cup of tea and toast for breakfast. Then I  go to the bathroom and  clean my teeth. After that, I  get dressed and  brush my hair.

At half past seven I  go to work. I  take the bus to Cabramatta. It  is a long way from home. I  arrive at work at ten to eight. At twelve o’clock I  have lunch and at four o’clock I  go home.

At seven o’clock I have dinner with my family and then we  watch TV. At a quarter past eleven I  go to bed.

 

 1. Շաբաթվա օրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I  go  to  school

On Tuesday you  have  English  lessons.

On Wednesday he will come  back.

On Thursday she must  dance.

On Friday we  have a work.

On Saturday they   will go  to playground.

On Sunday you  must rest.

 

 1. My family

Լսի’ր տեքստը և կարողացի’ր բառերը ճիշտ տեղադրել տեքստի մեջ:

http://www.adelescorner.org/listening/my_family/my_family.html

to live-ապրել

backyard-հետնաբակ

married-ամուսնացած

to look after-խնամել

My family lives in Melbourne. There are six people in my family. My mother and father live in a large house. The house has four bedrooms and a big backyard. There are  flowers in the front yard.

My older brother, Alan, is married with two children. My younger brother, Bill, and my sister, Sue, live at home. My father works in an office in Belmore. He is a looks. My mother works at home and manager after the house.

I am very lucky to have a wonderful family.

 

Տվյալ տեքստի հիման վրա գրի’ր քո ընտանիքի մասին:

My family live in  Ejmiatsin.We have a big house. Our house has three bedrooms.We have a big yard․There are six people live in our house. My mother, my father,my grandmother, my sister, my brother, and me.

My sister’s name is Emily, my brother’s name is  Narek, my Mother’s name is Hasmik,

my Father’s name is  Arshak, my grandmother’s name is  Lusik.We have a big yard․

 1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրի’ր այստեղտեղադրելով have կամ has

1.I have got a bicycle.

2.He has got a big dog.

3.We have got pencils.

4.You have got a desk.

5.She has got a good book.

6.He has got a computer.

7.He has got a wife.

8.I have got a red pen.

9.They have got no money.

10. We have got a nice house.

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

I   have a big doll.

He has got a toy.

I have  got a brother.

She has  got a big hause.

I  have got a new room.

VII.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1.Do you like chocolate?

2.Does he go to the beach very often?

3.Do we have any pens?

4.Does she know you?

5.Dose it close at 6.30 pm?

6.Do they smoke?

7.Do I look funny in these jeans?

8.Do Bill and Anne like each other?

9.Does she speak German?

10.Do you want to go to the movies?

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

Do you  like drink ?

Does  he  play?

Do you  like  to dance?

Does   it  red?

Do you brush  your teeth ?

Does mother go home ?

Do you like apple ?

Does brother  like banana?

VIII. There is……..There are……Կա…../  Կան……

Pain ծրագրով նկարեք որևէ նկար և 6-7 նախադասությամբ գրավոր ներկայացրեք, թե ինչ կամ ինչեր կան նկարում:

Posted in 4-րդ դասարան մաթեմատիկայի ելք ստուգատես

Ինքնագնահատում

Ինքնագնահատում

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Հարավային դպրոց-պարտեզի 4.2 դասարան Ինեսա Թորոսյան Իմ ուսումնական բլոգը

 

1-ին ուսումնական շրջան

1Պետական չափորոշչի վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։

Սովորողը ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ լրացնում է իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Կարողանում է ներկայանալ, ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկություններ։ Կարողանում եմ
Կարողանում է հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն կառույցներ։ Կարողանում եմ
Հասկանում է ընտանիք թեմայով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։ Մասամբ եմ կարողանում
Ներկայացնում է իր ընտանիքի անդամներին պարզ նախադասություններով։ Կարողանում եմ
Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալիս է  պարզ հարցեր և պատասխանում իրեն ուղղված հարցերին։ Մասամբ եմ կարողանում
Լսում և հասկանում տունը և սենյակը նկարագրող, տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը։ Կարողանում եմ
Ընթերցում և հասկանում կարճ, պարզ տեքստեր տան, սենյակի նկարագրության վերաբերյալ Կարողանում եմ
Գրավոր և բանավոր նկարագրում իր տունը, սենյակը, պատմում իր տնային գործերի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ Կարողանում եմ
Պատասխանում է տան, սենյակի, իրերի, տնային գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղում զրուցակցին՝ գործածելով պարզ բառեր ու նախադասություններ։ Կարողանում եմ
Հասկանում դպրոցի, դպրոցական առօրյայի թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը։ Կարողանում եմ
Կարդում և հասկանում է պարզ տեքստեր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին։ Կարողանում եմ
Տալիս է պարզ հարցեր դպրոցական առօրյայի, դասացուցակի մասին և արձագանքում նմանատիպ հարցերի։ Մասամբ եմ կարողանում
Կազմում է ոչ շատ երկար գրավոր տեքստ իր դպրոցի, դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ գործածելով  պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ Կարողանում եմ

2Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե է մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Մասնակցություն հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Ուսումնական ամառ․արձակուրդային նախագծեր, այլ աշխատանքներ

A bicycle

Մխիթար Սեբաստացու օրեր պարտադիր չէ   Չեմ մասնակցել
·        At the libraray-giving personal information
Interview with famous people
Հաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր
Չեմ մասնակցել
  Նախագիծ.«Ամանորը իմ ընտանիքում»

Ամանորը իմ ընտանիքում

Երաժշտական համագործակցային նախագիծ. «Ներկայացնում ենք Ամանորյա և Սուրբ ծննդյան երգերի շարք» Չեմ մասնակցել
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Իրականացրած ճամփորդության վերաբերյալ սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4Սովորողիմասնակցությունըամենամսյաֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի սեպտեմբերյան ֆլեշմոբ ֆլեշմոբ
Անգլերենի հոկտեմբերյան ֆլեշմոբ ֆլեշմոբ
Անգլերենի նոյեմբերյան ֆլեշմոբ ֆլեշմոբ
Անգլերենի դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ ֆլեշվոբ

2-րդուսումնականշրջան/ուսումնամարզականձմեռայինճամբար

Սովորողը՝

Ցուցաբերել եմ մասնակցություն

Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն

Եթե է սովորողը ցուցաբերել է մասնակցություն, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ձմեռային ճամբարին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
  Մասնակցություն անգլերենի ծրագրով որոշված ճամբարային նախագծին(երին) Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն
  Մասնակցություն ձմեռային ուսումնական ճամփորդություններին ճամփորդություն
   Մասնակցություն հունվարյան ճամբարային ֆլեշմոբին   Չեմ ցուցաբերել մասնակցություն
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3-րդուսումնականշրջան

1Պետական չափորոշիչների վրա հիմնված սովորողի լեզվական կարողությունները՝ ըստ առարկայական ծրագրի թեմաների։

Սովորողը կրկին ինքնուրույն կամ ուսուցչի, ծնողի օգնությամբ է լրացնում իր լեզվական կարողությունները՝ «Բնութագրող գնահատական» վանդակում նշելով՝

Կարողանում եմ

Մասամբ եմ կարողանում

Չեմ կարողանում

Սովորողի լեզվական կարողությունները Բնութագրող գնահատական
Հասկանում է ծանոթության, ընկերների մասին հնչող պարզ խոսքը։ Կարողանում եմ
Կարդում և հասկանում է պարզ արտահայտություններով ու նախադասություններով կազմված տեքստեր, երկխոսություններ ՝ ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության մասին։ Կարողանում եմ
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում է իր դասընկերոջը կամ բակի ընկերոջը։ Կարողանում եմ
Կազմում է գրավոր տեքստ, երկխոսություն իր, իր ընկերների մասին՝ օգտագործելով պարզ արտահայտություններ և նախադասություններ։ Մասամբ եմ կարողանում
Լսում և հասկանում է օրվա և շաբաթվա օդերևութաբանական տեղեկատվությունը։ Կարողանում եմ
Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով նկարագրում տարվա և օրվա եղանակը։ Կարողանում եմ
Պարզ նախադասություններով գրում է տեքստ իր նախընտրած եղանակի մասին։ Կարողանում եմ
Շատ կարճ նախադասություններով դասընկերոջ հետ երկխոսւթյուն է վարում տարվա եղանակների մասին։ Կարողանում եմ
Լսում և հասկանում է գնորդի և վաճառողի երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) ընդհանուր բովանդակությունը։ Մասամբ եմ կարողանում
Կարդում և հասկանում է «Գնումներ» թեմայով պարզ տեքստեր։ Կարողանում եմ
Բացատրում է իր նախընտրած հագուստի տեսակը, ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված։ Կարողանում եմ
Երկխոսություններ է վարում պարենային խանութում/շուկայում, հագուստի խանութում գնումներ կատարելիս։ Մասամբ եմ կարողանում
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

2Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված հեղինակային և կրթահամալիրի օրացույցային նախագծերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ/

Թերի եմ մասնակցել

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է կամ թերի է մասնակցել, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված թերի կատարված աշխատանքի հղումը

Սովորողիմասնակցությունը հեղինակային և օրացույցային նախագծերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
      Թումանյանական օրեր.

Black Kiddy

·        Սուրբ Զատիկը իմ ընտանիքում

Զատիկը իմ ընտանիքում

     Նախագիծ. «Ընտանեկան-հեքիաթապատում ներկայացումներ» https://inesatorosyan.edublogs.org/2023/05/02/english-39/
    Նախագիծ՝ «Ընթերցում և քննարկում ենք Բրիտանական խորհրդի կայքում հրապարակված հեքիաթները» Չեմ մասնակցել
Ուսումնական գարունՀաղորդակցական ընտանեկան նախագծեր  https://inesatorosyan.edublogs.org/2023/05/02/english-39/
Այլ լրացումներ, կարծիքներ ծնողի կողմից

3Սովորողի մասնակցությունը անգլերենի ծրագրով որոշված ուսումնական ճամփորդություններին

Սովորողը՝

Մասնակցել եմ/Սովորողի բլոգի հղումը

Չեմ մասնակցել

4Սովորողիմասնակցությունըամենամսյաֆլեշմոբերին

Սովորողը «Բնութագրող գնահատական» վանդակում լրացնում է՝

Մասնակցել եմ

Չեմ մասնակցել

Եթե սովորողը մասնակցել է, տեղադրում է նաև բլոգում կատարված ֆլեշմոբային աշխատանքի հղումը

Սովորողի մասնակցությունը ամենամսյա ֆլեշմոբերին Բնութագրող գնահատական/Սովորողի բլոգի հղումը
Անգլերենի փետրվարյան ֆլեշմոբ Ֆլեշմոբ
Անգլերենի մարտյան ֆլեշմոբ Ֆլեշմոբ
Անգլերենի ապրիլյան ֆլեշմոբ Ֆլեշմոբ
Անգլերենի մայիսյան ֆլեշմոբ Ֆլեշմոբ

 

 

 

 

Posted in 4-րդ դասարան մաթեմատիկայի ելք ստուգատես

Մարտիրոս Սարյանի գրքային պատկերազարդումները

Նախագծի ընթացք՝

 • Ո՞ր հայտնի մարդկանց է նկարել Մարտիրոս Սարյանը:

Եղիշե Չարենց,Կոմիտաս:

 • Ո՞ր գրքերն է նկարազարդել:

Կարմիր գիրքը,Կիկոսի մահը:

 • Որո՞նք են Մարտիրոս Սարյանի հայտնի կտավները:

 

Posted in Հաշվետվություն

3-րդ ուսումնական շրջանի հաշվետվություն

Ողջույն ,ես Ինեսա Թորոսյանն  եմ։Ես սովորում եմ 4-րդ դասարանում:Ես  այս տարի շատ նոր բաներ եմ սովորել։ Ես  հորինել եմ տարբեր իմաստներով և հետաքրքիր  հեքիաթներ։ Կարդացել ենք բանաստեղծություններ: Կարդացել ենք տարբեր հեքիաթներ և  վերլուծել։ Կարդացել ենք շատ հեքիաթներ օրինակ  ՝ «Երկիր ,որտեղ ոչ մի սուր բան չկա» «Պաղպաղակե դղյակը»«Պոչատ աղվեսը»։   Ամեն ուրբաթ մենք ունենք ընթերանություն:Մենք անում ենք դարբեր տեսանյութեր և ռադիոնյութեր:Օրինակ՝Զատիկի օրը մենք խաղացինք զատկական խաղեր. Լինում են օրեր ,որ մեր դասը անցկացնում ենք բակում:Սա էլ իմ բոլոր աշխատանեները:

Posted in Հաշվետվություն

Ուսումնական 3-րդ շրջանի ամփոփում․ Բնագիտություն

Մենք սովորել ենք տարբեր դասերին տարբեր բաներ օրինակ՝ մարզերի մասին, ֆիզիկական և քիմիական նյութերի մասին:Լինում է ,որ մենք գնում են մեր դպրոցի բակ և խնամում մեր տնկած բույսերը,ծաղիկները,ծառերը և այլն:Բնագիտության ջամը մեր մոտ շատ հետաքրքիր է անցնում:Սա էլ իմ աշխատանքները:

Posted in Uncategorized

Պատրաստում ենք գորգ

Պատասխանատու ` Մարիամ Աստվածատրյան

Մասնակիցներ՝ հարավային դպրոցի սովորողներ

Իրականացման միջավայրը՝ հարավային դպրոց-պարտեզ, տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

Նպատակը՝

Ընթացք` թելը փաթաթում ենք նախապես կտրված ստվարաթղթի վրա։ Ամբողջությամբ փաթափելուց հետո ամրացնում ենք կպչուն ժապավենը

Անհրաժեշտ պարագաներ՝

• թելեր
• թղթե կպչուն ժապավեն
• մկրատ
• ստվարաթուղթ
• կարի մեքենա
• հաստ կտոր (որպես հիմք)

Posted in 4-րդ դասարան մաթեմատիկայի ելք ստուգատես, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան

Թեստ 6

1. Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվըորի տասնավորը 8 էմիավորը՝ 7մնացած թվանշանները՝ 3։

1) 87337

2) 33387

3) 33378

4) 78383

2 Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորվածնվազման կարգով

1) 10, 20, 410, 570, 600

2) 360, 340, 540, 100, 90

3) 368, 358, 321, 101, 103

4) 265, 112, 99, 89, 0

3Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 15-ին

1) 15, 30, 45, 101

2) 15, 30, 45, 60, 75

3) 23, 4, 6, 88, 22, 12

4) 15, 30, 45, 55, 60

4 Քանի՞ րոպե է 3/4 ժամը։

1) 45

2) 30

3) 15

4) 80

5 Գտի՛ր թիվըորը 9-ի բաժանելիս ստացվում է 4 և 8 մնացորդ։

1) 44

2) 40

3) 54

4) 84

6 Ո՞րն է թվի գրության 5-րդ կարգի կարգային միավորը։

1) 1

2) 10

3) 1000

4) 10000

7Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունըեթե նվազելին մեծացնենք 10-ով։

1) Կմեծանա 10-ով

2) Կմեծանա 20-ով

3) Կփոքրանա 10-ով

4) Կփոքրանա 20-ով

8Ընտրիր այն թվանշանըորը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝կստացվի ճիշտ անհավասարություն10կմ 220մ > 10կմ *50մ։

1) 2

2) 1

3) 3

4) 5

9Ընտրիր այն պատասխանըորն արտահայտում է 5 կիլոմետր 25 մետրըմետրերով

1) 5250

2) 5025

3) 5205

4) 525

10 Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

1) 105

2) 15

3) 205

4 )25

11 Գրիր երկու քառանիշ թիվորոնքբաժանվում են և՛ 4-ի և՛ 8-ի։

4000,8000

12 Քառակուսու մակերեսը 16 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

16:2=8

 

13Լրացրու  բաց թողնված բառը(բառերը)։ Երկու գումարելիների տեղափոխությունից գումարը————— ։

 

14 Հաշվիր 1222-2*110+6։(1+2) արտահայտության արժեքը։

 

15 Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելուամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք էհանելորպեսզի դրանցից գոնե մեկըլինի դեղին։

16 Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսիքառակուսիների կպցնելով իրարստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդուղղանկյան մակերեսը։

17 Երկու պարկում միասին կա 16 կգշաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4 կգ լցրեցին երկրորդ պարկի մեջպարկերում շաքարավազների քանակըհավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամշաքարավազ կար պարկերիցյուրաքանչյուրում։